• Həm Əylən
    Həm Öyrən
    TƏDRİS ƏYLƏNƏRƏK ÖYRƏNMƏK DEVİZİ İLƏ APARILIR.
Hər uşaq bir dahidir!
Əvvəlcədən yaxşı çalışırıq, bu da əmək, nəticə və davamiyyət üçün kifayətdir. Yaxşı çalışmaq üçün isə təşəbbüs və əzmkarlıq vacibdir!

MENTAL ARİTMETİKANIN İNNOVATİV ÜSULLARLA TƏDRİSİ

HƏR UŞAQ BİR DAHİDİR !

Tiamo proqramı "sadədən mürəkkəbə" prinsipi üzərində qurulduğu üçün uşaqda stress və həddindən artıq yük yaratmır. Hər mərhələdə mütəmadi olaraq dəyərləndirmə aparılaraq uşağın inkişafı izlənilir. Onlar hər mərhələni beynin gücünə əsasən hissə-hissə keçirlər. Beləliklə, uşaqlar yeni texnikaları əziyyət çəkmədən, yorulmadan, sevərək, həvəslə və əylənərək öyrənirlər.
“Mental Aritmetik” nədir və bu tendensiya niyə müxtəlif ölkələrdə bu qədər populyarlıq qazanır?

Bu proqramda əsas məqsəd hesablama deyil, “Beynin Gimnastikasıdır” və beyinə gedən informasiyanın sürətlə emal edilərək qarşı tərəfə ötürülməsidir. Mental aritmetik proqramı xüsusi “Abaküs” aləti, sonra isə barmaq hərəkətləri ilə (abaküsdəki muncuqları zehinlərində xəyal edərək) hesabların aparılmasını təmin edən, uşaqların zehni qabiliyyətlərini inkişaf etdirən bənzərsiz bir “beyin məşqi” proqramıdır. Nəticədə sağ beyin yarımkürəsi (xəyal gücü ilə çalışır) inkişaf edir. Ən çox istifadə etdiyimiz sol yarımkürə inkişaf etmiş sağ yarımkürə ilə paralel işlədiyindən beyin aktivləşir. Bu texnika sayəsində uşaqlar 4 riyazi əməli (toplama, çıxma, vurma və bölmə) işıq sürətilə saniyələr ərzində asanlıqla hesablaya bilirlər.

Proqram uşaqların əksəriyyətində müşahidə olunan “yaddaşsızlıq, diqqət dağınıqlığı və dərketmə, anlama, analiz - sintez etmə bacarıqlarının zəif olması” kimi halların aradan qaldırılmasına çox böyük köməklik edir. Uşaqlar məktəbdə keçdiyi bütün fənnləri rahatlıqla mənimsəyə bilir, eyni zamanda “RİYAZİ BACARIQLARI” da inkişaf etmiş olur.

Mental Aritmetik proqramı sayəsində sürətli hesablama bacarığına sahib olan bir uşaq mütləq dəqiq elmlərdə dahi olmaya bilər, amma yüksək ehtimalı olan hər hansı bir peşəni və ya ixtisası asanlıqla mənimsəyə biləcək bir ziyalı ola bilər.

Gələcək üçün zəruri olan yeni bilik və bacarıqlar əldə etməyə imkan verən, uşaqların intellektual inkişafına töhfələr verən bu proqram onları gələcəyə hazırlayır.

NƏTİCƏ: Tiamo Mental Aritmetik proqramında yeni metodların tətbiqi və təsiri ilə Uşaqlar güclü yaddaşa sahib olmaqla bərabər diqqət gücünü və analiz etmə bacarıqlarını da İnkişaf etdirmiş olurlar!

РУССКИЙ сектор

Что такое ментальная арифметическая система?

Ментальное Арифметическое Обучение Tiamo – это программа, направленная на развитие интеллекта у детей в возрастном даипазоне от 5 до 12 лет.
В учебном центре Ментальной Арифметики в первую очередь учеников обучают пользованю счётами. Ученики, которые осваивают обращение со счётами, затем учатся выполнять подсчёты из четырёх действий на воображаемых в их уме счётах со скоростью калькулятора. Производя в уме арифметические действия они используют пальцы для передвижения воображаемых счётных шашек. На последней стадиии программы Ментального Арифметического Обучения ученики доходят до уровня, когда им не нужно использовать пальцы для произведения подсчётов. То, что они могут выполнять арифметические действия со скоростью калькулятора повышает их уверенность в себе многократно.


Польза от системы TIAMO.

Давайте совершим путешествие во времени. 2020-е годы пусть будут университетскими годами нашего ребёнка, 2020-е годы будут годами университетского обучения для всех детей, заканчивающих школу. То есть все закончат. Тогда кто найдёт работу?
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ, СПОСОБНЫЕ БЫСТРО МЫСЛИТЬ БУДУТ ПРЕДПОЧТЕНЫ. Образовательная система TIAMO обеспечивает сбалансированное развитие как левого так и правого полушария мозга. Люди, у которых левое и правое полушария развиваются параллельно, более производительны, они могут находить большее количество решений для одной и той же проблемы.
С помощью системы TIAMO развиваются концентрация и внимание вашего ребёнка. Ни на одном экзамене в своей жизни он не сделает ошибки в вычислениях. С помощью системы TIAMO он будет выдавать ответ в математических подсчётах со скоростью калькулятора.
Способность быстро давать ответы на вопросы делает ребёнка лидером класса. Так как он сможет быстро выполнять своё домашнее задание, ему соответственно будет оставаться больше свободного времени для игр, то есть ваш ребёнок будет входить в контакт с окружающим миром и развиваться социально. Система TIAMO развивает способность концентрироваться на услышанном и способность запоминать. Урок осваивается на уроке. В классе он может сосредотачиваться на преподавателе и это увеличивает его успешность на уроке.
С системой TIAMO развиваются способности восприятия, интерпретации, анализа и создания. Время, дающееся для ответа на 1 вопрос на экзаменах, которые он будет сдавать в будущем, примерно 1 минута. Прочтение 2 или 3 раза из-за непонимания вопроса означает, что будет проблема со временем на экзамене. У учеников, у которых правое и левое полушария развиты одинаково, способности восприятия, интерпретации, анализа и создания хорошо развиты и поэтому для них время на экзаменах не будет составлять проблемы.


Почему возраст от 5 до 12?

Развитие человеческого интеллекта завершается на 75% до 7 лет. В возрасте от 7 до 12 этот процент возрастает до 95%, а оставшиеся 5% заполняются в оставшуюся жизнь, строя на изначально заложенном фундаменте и давая направление нашей семейной и рабочей жизни.
Обучение со счётами, которое обеспечивает синхронную работу обоих полушарий, является системой обучения, охватывающей детей от 5 до 12 лет. В возрасте 5 лет ученики уже могут распознавать и читать цифры. Каждый ребёнок, который распознаёт цифры может начать обучение по этой системе.
Каждый младенец рождается с примерно 100 миллиардами нервных клеток, которые отвечают за такие функции мозга, как мышление, зрение, эмоции. В дальнейшем по мере того как мы растём к данным нам при рождении 100 миллиардам нервных клеток прибавляются новые. Нервные клетки соединяются мельчайшими пустотами, которые называются синапсами, и образовывают кластеры, выполняющие различные функции мозга.
Способность изучения достигает своего пика в возрасте 3-10 лет, но продолжается до конца жизни. В первые 10 лет изучаются музыка, языки, математика и другие дисциплины, которые нужны будут на протяжении всей жизни.
В гимнастике шпагат на 180 градусов может быть достигнут в возрасте от 4 до 8 лет. Для того, чтобы добиться этого результата в возрасте старше 8 лет нужно вытерпеть очень много боли. Таким же образом если не посеять семена математики в возрасте от 5 до 12 лет, то в возрасте старше 12 будет очень сложно обучить математике ученика.
Поэтому план образования для детей должен быть составлен согласно этому? НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Уровень успеха этой образовательной системы в маленьком возрасте составляет 95%, тогда как для учеников, входящих в юность этот процент составляет ниже 20%.
ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНO!


Развитие мозга

Оба полушария мозга взаимодополняют друг друга. Между двумя полушариями находится сосредоточение сетей, которое образуется из плотных нервных волокон, под названием “Корпус калоссум”. Эта сеть является мостом, обеспечивающим беспрерывный обмен информацей между правым и левым полушариями. В мозге находится более 100 миллиардов мозговых клеток. Процессы, происходящие в памяти, и каждый процесс, происходящий в мозгу, устанавливают новые соединения между клетками и создают целый слой из сетей. Насколько больше количество устанавливаемых соединений, настолько выше сила мозгового потенциала. Если правое полушарие отвечает больше за творческую деятельность, сентиментальность, воприятие цвета и звука, фантазию, 5 чувств и абстрактное понимание, то левое наоборот больше ориентировано на логическое, систематическое и аналитическое мышление, на восприятие цифр и текста, замерения, оценивание и критику. Люди, у которых одно полушарие работает лучше, чем другое, когда чувствуют необходимость в способностях более слабого полушария, затрудняются и не преуспевают в своей деятельности. В результате многих тестов было определено, что левое полушарие мозга обладает неоспоримым преимуществом и работает логично и линейно в области разговорной речи, матматических действий, цифр и анализа.
Результаты исследования показывают, что в правом полушарии мозга происходят процессы, отвечающие за функции ритма, воображения, восприятия цветовой гаммы, размера, объёма, музыки. Левое полушарие обрабатывает информацию в логической и линейной форме, правое же полушарие подходит к процессу творчески, рассматривает картинку вцелом, а не по деталям и обрабатывает информацию с помощью воображения. Поэтому стало понятно, что правое полушарие мозга в изучении намного эффективнее и даёт намного быстрее результаты, чем левое, которое обрабатывает всю информацию по порядку.
То, с какой лёгкостью мы вспоминаем лицо человека и в то же время затрудняемся вспомнить его имя показывает насколько правое полушарие действеннее в обучении. Для быстрого и эффективного обучения необходимо использовать равновесно оба полушария. Когда используются вместе оба полушария, между ними поддерживается равновесие и они работают сообща, то наблюдается необычайное улучшение в личных навыках и эффективности.
Использование обоих полушарий в обучении может увеличить возможности мозга многократно. Так как при чтении оба полушария вынуждены работать координированно, то чтение считается одним из самых полезных процессов для уравновешенного развития мозга. Словесные понятия, за которыми следит и интерпретирует левое полушарие, воображаются, принимают форму, превращаются в картинку, оживляются в правом полушарии. Как птица, которая не может летать с одним крылом, так и мозг не может осуществлять эффективный процесс изучения с помощью только одного полушария.

AZƏRİ-dili bölməsi

MENTAL ARİTMETİK PROQRAMININ UŞAQLARA FAYDALARI...

Tiamo tədris kursu sayəsində :

* Anlama, şərh etmə və analiz bacarıqları inkişaf edir
* Uşaqlarda zəka və yaddaş gücü sürətlə inkişaf edir
* Dərs keçildiyi zaman öyrənilməlidir. Sinifdə dərs zamanı müəllimə fikrini cəmləyə bilir, dərsi dərsdə öyrənir.
* Riyaziyyat fənninə sevgisi artır . 4 riyazi hesablamanı kalkulyatordan daha sürətili aparır.
* Sürətli düşünmə bacarığı, fotoqrafik hafizə, yaradıcılıq və motivasiyası inkişaf edir.
* Həyatı boyunca verəcəyi imtahanlarda xətaya yol vermir.
* Sinifdə suallara sürətlə cavab verəcəyi üçün uşaqlarda liderlik xüsusiyyətləri inkişaf edir. Ev tapşırıqlarını daha sürətli etdiyi üçün oyun oynamasına daha çox zamanı qalır və beləliklə uşaqlar ətrafdakılarla daha çox ünsiyyətdə olur və ictimailəşir.
* Gələcəkdə girəcəyi imtahanlarda bir sual üçün veriləcək cavab müddəti təqribən 1 dəqiqədir. Bir sualı qavramaq üçün onun iki və ya üç dəfə oxunması demək olar ki, vaxt itkisinə səbəb olur. Sağ və sol beyin yarımkürələri tarazlı inkişaf etmiş şagirdlərin qavrama, şərh etmə və analiz etmə bacarıqları inkişaf etdiyi üçün imtahanlarda vaxt problemi yaşamırlar. İmtahanlarda 25-30 dəqiqə vaxt qazanırlar.

MENTAL ARİTMETİKİN YARANMA TARİXİ :

Toplama və çıxma kimi hesab əməliyyatlarının həyata keçirilməsində istifadə edilən, rəqəm yerinə muncuq və buna oxşar əşyalardan istifadə olunan hesab vasitəsinə abak deyilir.
Abak qədim Yunan mənşəli sözdür. Qədim Yunanlar, Romalılar, Misirlilər, Hindlilər və Çinlilər hesab əməliyyatlarını həyata keçirərkən abakdan istifadə edirdilər. Rəqəmlər simvollarla göstərilməyə başlandığı andan etibarən abakdan istifadə azaldı.
Abakın tarixi.
Eramızdan əvvəl 2400-cü illərdə Çində yaranan abak dəniz ticarəti həyata keçirən tacirlər tərəfindən Kirit və Miken bölgələrindən Avropa və Amerikaya yayılmışdır. Abak hərəkət edən hissələrdən ibarət olan ilk hesab maşınıdır. Ərəb rəqəmləri və sıfır rəqəmi abaknın köməkliyi ilə ortaya çıxmışdır. Abak hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində xüsusilədə məktəb yaşına çatmayan və məktəb yaşlı uşaqlarda riyazi biliklərin (zəkanın) inkişaf etdirilməsi məqsədilə istifadə edilir.
Müasir hesab maşınlarının və kompüterlərin əcdadı sayılan abak 4 əsas riyazi əməliyyat olan toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatlarını yerinə yetirir.
Babillilər tərəfindən kəşf edilən abak yüz illər boyunca ticarətdə böyük önəm daşımışdır. Abaknın əsası Kirit və Mikendə qoyulmuşdur. İbtidai abakların demək olar ki hamısında Kirit və Miken bəzək sənətindən nümunələr görmək olar.
Çinlilər tərəfindən istifadə edilən abak hal-hazırda suan phan (hesab taxtası) və ya chu suan phan (muncuq hesablama taxtası) olaraq adlanır.
Yaponlar tərəfindən istifadə edilən abak soroban (hesab aləti) adlanır.
Beynin hər iki yarımkürələri bir-birlərini tamamlayan funksiyaya sahibdirlər. Hər iki yarımkürə arasında sıx sinir lifindən təşkil olunan “Korpus kallosum” ağ cismi yerləşir. Bu ağ cisim beyin sağ və sol yarımkürələri arasında mütəmadi informasiya axınını təmin edən bir körpü rolunu oynayır. Beyində 100 milyarddan çox beyin hüceyrəsi mövcuddur. Yaddaş və zehni fəaliyyətlərin hər biri bu hüceyrələr arasında yeni əlaqələr quraraq bir tor təbəqə yaratmaqdadır. Qurulan əlaqələr nə qədər çox olarsa zehni potensial bir o qədər yüksək olar.
Sağ beyin yarımkürəsi yaradıcılığa, emosialara, səslərə, rənglərə, xəyal qurma və hissələrə xidmət edir. Sol yarımkürə isə məntiqli, sistemli və analitik düşünməyə, yazı və saylara, ölçmə, analiz etmə və şərh etməyə xidmət edir. Beyin yarımkürələrindən birini digərinə nisbətən daha yaxşı istifadə edən şəxslər digər yarımkürələrin fəaliyyətinə ehtiyac duyduqda çətinlik çəkirlər və müvəffəqiyyətsiz olurlar.
Bir sıra test nəticələrinə görə beynin sol yarımkürəsinin danışma, riyazi əməliyyatlar aparma, rəqəmlər, saylar və analiz etmə kimi sahələrdə çox üstün olduğu, məntiqli və doğru işlədiyi müəyyən edilmişdir.
Araşdırma nəticəsində beynin sağ yarımkürəsinin ritm, xəyal etmə, rənglər, ölçmə, həcm və musiqi kimi funksiyaları həyata keçirdiyi müəyyən edilmişdir. Beynin sol yarımkürəsi informasiyanı məntiqli və doğru emal edir, sağ yarımkürə isə informasiyanı forma və xəyal gücüylə emal etməkdədir. Buna görə də informasiyanı növbə ilə emal edən sol yarımkürənin əksinə olaraq sağ yarımkürənin öyrənmədə çox daha sürətli və effektli olduğu müəyyən edilmişdir.
İnsanların üzünü çox asan xatırladığımız halda adını xatırlamaqda çətinlik çəkdiyimiz hər kəsə məlumdur. Bu isə öyrənmədə sağ yarımkürənin sol yarımkürədən nə dərəcədə üstün olduğunu göstərir.
Beynin hər iki yarımkürələrinin birlikdə və tarazlı istifadəsi sürətli və effektli öyrənməmizə köməklik göstərir. Hər iki beyin yarımkürəsi birlikdə istifadə edildiyi və bir-birləri ilə tarazlı fəaliyyət göstərdiyi zaman şəxsi qabiliyyət və effektivlik fövqaladə artır. Təhsildə hər iki beyin yarımkürələrinin istifadəsi beyin tutumunu qat-qat artırmaqdadır.
Kitab oxuduğumuz zaman əsasən hər iki beyin yarımkürəsi birlikdə kordinasiyalı fəaliyyət göstərdiyi üçün kitab oxumaq beyin yarımkürələrinin tarazlı inkişafında ən faydalı vasitə sayılır. Sol beyin yarımkürəsi tərəfindən qavranılan sözlər və ifadələr sağ beyin yarımkürəsi tərəfindən təsvir edilir, onlara şekil və forma verilir, yeni düşüncələrə çevrilir və canlandırılır. Necəki bir quş tək qanadı ilə uça bilməz, beyin də tək bir yarımkürə ilə effektli öyrənməni təmin edə bilməz.

Sən Dahisən
BİZİMLƏ
BAŞ ŞÖBƏ:

Sumqayıt şəhəri, 13-cü mkr.,
bina 2a ilə üzbəüz.
(dayanacaqdan həyətə giriş)
Tiamo Kids “Dahi Uşaqlar Mərkəzi”.
tel: [+994] (018) 648 0603, (070) 810 9160
E-mail: info@dahiusaqlar-edu.az

12-ci mkr Şöbəsi:

Sumqayıt şəhəri,12-ci mkr.,
Koroğlu prospekti 27A (Okean binasının yanı),
“Dahi Uşaqlar Mərkəzi” Tiamo Kids
tel: [+994] (018) 648 0603, (070) 810 9160
E-mail: info@dahiusaqlar-edu.az

bizi izləyin:
© 2012. Müəllif Hüquqları Qorunur.     [   DAHİ UŞAQLAR TƏDRİS MƏRKƏZİ   ]